Dự thảo nghị quyết thí điểm cấp biển số ô tô qua đấu giá có gì mới? - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

ựthảonghịquyếtthíđiểmcấpbiểnsốôtôquađấugiácógìmớ